Parallelvej 29, 1.th, 9900 Frederikshavn
Ring til os: 69 96 09 49

Om os

Obs obs
Vi har dagligt telefontid kl. 10.00 - 12.00.
I dette tidsrum er der ikke mulighed for personlig betjening - du bedes respektere dette.
Ønsker du at henvende dig i klinikken for tidsbestilling bedes du komme før eller efter dette tidsrum
- på forhånd tak.

Pga. stor efterspørgsel på tider er det desværre ikke muligt at blive skrevet på en afbudsliste!
Obs at der ikke kan bookes tid online hos Speciallæge Holmgren.
Sæt din mobiltelefon på lydløs og tal venligst ikke i telefon i klinikken, da dette kan virke meget
forstyrrende for andre patienter samt for arbejdende personale.

Ferie, kurser og fravær.
Fredag den 17/3-23 er hudlægen og sygeplejerskerne fraværende pga. kursus.
Denne dag er vores telefon og bagnr. lukket.

OBS OBS!!
Husk at sørge for receptfornyelse i god tid ifm. ferie og helligdage, da hverken egen læge eller andre hudlæger end den ordinerende hudlæge
kan være behjælpelig med dette.

Ventetid i venteværelset
Vi gør hvad vi kan for at undgå ventetid hos Speciallæge Holmgren. 
Man kaldes ind sv.t. rækkefølgen af de givne tider, men forsinkelser og dermed ventetid kan forekomme.
Dette skyldes flere forhold - arbejdsdagen i klinikken er svær at forudsige. Nogle dage må vi modtage flere akutte patienter med uopsættelige hudproblemer end forventet. Under alle omstændigheder tilstræber vi at alle får en grundig undersøgelse og behandling.
Obs at der er 1 hudlæge samt 2 sygeplejersker, der kalder patienter ind
- bliv derfor ikke urolig, det bliver også din tur.

Akuttid
Hvis der opstår behov for en akut konsultation hos hudlægen, kan din egen læge kontakte hudlægeklinikken telefonisk og aftale en tid.
Man kan ikke selv bestille en akuttid.

Henvisning
Med henvisning:
Klinikken har overenskomst med Sygesikringen.
Hvis du er i sygesikringsgruppe 1 og henvist fra en praktiserende læge, undersøger og behandler vi dig vederlagsfrit.

Uden henvisning:
Er du i sygesikringsgruppe 2 kan du uden henvisning og mod vederlag undersøges og behandles.

Sundhedsforsikring:
Har du en sundhedsforsikring, der giver betalingsgaranti, behandler vi dig vederlagsfrit.

Privatbetalende:
Har du ikke henvisning fra egen læge og ønsker du selv at betale for konsultation, spørg da for priser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikinformation

Tidsbestilling
Hver dag i vores telefontid kl. 10-12 på tlf.nr. 69 96 09 49
Hvis du oplever at blive "smidt af" er det fordi der er maximalt antal patienter i kø.
Prøv venligst senere.
Vi beder om, at du forsøger at holde en god tone trods frustration
- vi gør hvad vi kan.

Afbud
Ønsker du at afbestille din tid, bedes du give os besked hurtigst muligt inden din aftale, så vi har mulighed for at give din tid til en anden patient - ring på 69 96 09 49 eller 69 15 61 36 og tast 1.
Her kan du indtale cpr.nr., navn og den tid du ønsker at afbestille.
Ønsker du en ny tid bedes du ringe i vores telefontid som er
kl. 10:00-12:00 på alle hverdage.

Telefonsvareren er døgnåben for indtaling af afbud samt receptfornyelse
Vi gør opmærksom på, at der ved udeblivelse uden forudgående afbud, vil blive
opkrævet et gebyr på 250 kr.

Lysbehandling
Mandag og onsdag, kl. 7:10-14:40
Tirsdag og torsdag, kl. 7:10-14:40
Fredag kl. 7:10-13:40

 

 

Telefontider

Mandag
Kl. 10-12
Tirsdag
Kl. 10-12
Onsdag
Kl. 10-12
Torsdag
Kl. 10-12
Fredag
Kl. 10-12

Åbningstider

Mandag
Kl. 7-15
Tirsdag
Kl. 7-15
Onsdag
Kl. 7-15
Torsdag
Kl. 7-15
Fredag
Kl. 7-14

Hvem er vi

Helene Ringe Holmgren Helene Ringe Holmgren

Helene Ringe Holmgren

Hudlæge
Læs mere →
Lise Lund Lise Lund

Lise Lund

Sygeplejerske
Læs mere →
Sara Ledet Sara Ledet

Sara Ledet

Sygeplejerske
Læs mere →
Linda Lykkegaard Pedersen Linda Lykkegaard Pedersen

Linda Lykkegaard Pedersen

SOSU-assistent
Læs mere →
Hanne Nepper Hanne Nepper

Hanne Nepper

Sekretær
Læs mere →
Heidi Mellergaard Vejen Heidi Mellergaard Vejen

Heidi Mellergaard Vejen

Sekretær
Læs mere →

Behandlinger

Vi behandler alle hudlidelser bl.a.:
Eksem
Psoriasis
Hududslæt og hudkløe
Hudtumorer
Hudinfektioner
Modermærker/skønhedspletter
Hudkræft og forstadier
Sygdomme i hår/negle og slimhinder
Acne
Rosacea
Undersøgelse og behandling af kønssygdomme
Bensår
Pigmentforandringer
Vorter

Vi tilbyder

Vi tilbyder følgende:
Hånd og fodlys (UVB)
Helkropslys (UVB)
Priktest
Eksemprøver (lappeprøver)
Iontoforese (mod hånd- og fodsved)
Anmeldelse til arbejdsskadestyrelsen på mistanke om arbejdsbetingede hudlidelser
Udfærdigelse af speciallægeerklæringer i forbindelse med arbejdsskadesager

Praktisk info

Utilsigtet hændelser kan indberettes her

Klag over en behandling her

Privatlivspolitik for patienter.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler speciallæge Holmgren en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan speciallæge Holmgren behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Speciallæge Holmgren indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder og scanningssvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholder vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o Dokumentationspligt

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt.

Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske valitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d),
  mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om
  speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering
  af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske
  kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne
  i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling
  efter reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere.

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne, af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • NOVAX A/S
 • BAES DATA
 • Max Manus.

 

Opbevaringsperiode.

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder.

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Speciallæge Holmgren ApS v/ Speciallæge i Dermato-venerologi Helene Ringe Holmgren
Parallelvej 29, 1.th.
9900 Frederikshavn, Danmark.

Dato: 25.05.18

Ønsker du at afbestille tid, bedes du ringe senest 24 timer inden din aftale på  tlf. nr. 69 96 09 49 og tast 1.

Her kan du indtale cpr.nr., navn og den tid du ønsker at afbestille.

Vi gør opmærksom på at der ved udeblivelse uden afbud vil der blive opkrævet et gebyr på 250 kr.

Find vej

Hudlægeklinikken Frederikshavn

Speciallæge Holmgren
Parallelvej 29, 1.th
9900 Frederikshavn
Telefon 69 96 09 49
CVR. 42510173

Telefonen er døgnåben for indtaling af afbud samt receptfornyelser.