Parallelvej 29, 1.th, 9900 Frederikshavn
Kontakt os: 69 96 09 49

Om os

Ventetid:
Vores almindelige ventetid er lige nu 38 uger.
På  sundhed.dk kan du finde en oversigt over alle landets hudlæger samt deres aktuelle ventetider.

Ferie, kurser og fravær:
Vi holder sommerferie i uge 27+28+29
Tirsdag d. 19/11-24 (kursus)

Konsultation:
Konsultation foregår kun efter aftale.

Telefontid og tidsbestilling:
Hver dag i vores telefontid kl. 10-12 på tlf.nr. 69 96 09 49 eller 69 15 61 36
Her kan du risikere at blive udfordret på din tålmodighed.
Der er kø-funktion på telefonen med plads til 8 patienter i kø.
Hvis du oplever at blive "smidt af", er det fordi der er maximalt antal patienter i kø. Prøv da venligst senere.

I dette tidsrum er der ikke mulighed for personlig betjening ved skranken.
Ønsker du at henvende dig i klinikken for tidsbestilling bedes du komme før eller efter dette tidsrum.

Akuttid
Hvis din egen læge vurderer at der er behov for en akut konsultation hos hudlægen, skal din egen læge kontakte hudlægeklinikken telefonisk og aftale en tid.
Man kan ikke selv bestille en akuttid.

Receptfornyelse:
Ønsker du at forny en recept - ring da på  69 96 09 49 eller 69 15 61 36 og tast 2
Her kan du indtale cpr.nr., navn og det præparat du ønsker.
Du kan herefter betragte receptfornyelsen som registreret - du vil ikke modtage en bekræftelse.

Afbud:
Ønsker du at afbestille din tid, bedes du give os besked hurtigst muligt inden din aftale, så vi har mulighed for at give din tid til en anden patient
- ring på 69 96 09 49 eller 69 15 61 36 og tast 1.
Her kan du indtale cpr.nr., navn og den tid du ønsker at afbestille.
Du kan herefter betragte dit afbud som registreret - du vil ikke modtage en bekræftelse.
Ønsker du en ny tid bedes du ringe i vores telefontid kl. 10:00-12:00 på alle hverdage.

Udeblivelse og for sen ankomst:
Vi har desværre mange udeblivelser, og derfor gælder følgende regler:
Ved udeblivelse uden afbud - dvs. at man ikke møder op til den aftalte tid og man ikke har givet besked om dette - så har man som speciallæge ret til godtgørelse fra patienten på 250 kr. for konsultation samt 500 kr. for planlagt operation.

Ved for sen ankomst til den aftalte tid, regnes man også for udeblevet.

Telefonsvareren er døgnåben for indtaling af afbud samt receptfornyelse.

 

Henvisning/sygesikringsgrupper:
Med henvisning:
Klinikken har overenskomst med Sygesikringen.
Hvis du er i sygesikringsgruppe 1 og henvist fra en praktiserende læge, undersøger og behandler vi dig vederlagsfrit.

Uden henvisning:
Er du i sygesikringsgruppe 2 kan du uden henvisning og mod vederlag undersøges og behandles.


Lysbehandling:
Det er muligt at modtage lysbehandling
Mandag - torsdag kl. 7:10 - 14:40
Fredag kl. 7:10 - 13:40
- naturligvis kun hvis man er i et forløb og har aftalte tider.

Klinikinformation

 

Telefontider

Mandag
Kl. 10-12
Tirsdag
Kl. 10-12
Onsdag
Kl. 10-12
Torsdag
Kl. 10-12
Fredag
Kl. 10-12

Åbningstider

Mandag
Kl. 7-15
Tirsdag
Kl. 7-15
Onsdag
Kl. 7-15
Torsdag
Kl. 7-15
Fredag
Kl. 7-14

Hvem er vi

Helene Ringe Holmgren

Helene Ringe Holmgren

Hudlæge
Lise Lund

Lise Lund

Sygeplejerske
Linda Lykkegaard Pedersen

Linda Lykkegaard Pedersen

SOSU-assistent
Heidi Mellergaard Vejen

Heidi Mellergaard Vejen

Sekretær

Mette Christensen

Sygeplejerske

Behandlinger

Vi behandler alle hudlidelser bl.a.:
Eksem
Psoriasis
Hududslæt og hudkløe
Hudtumorer
Hudinfektioner
Modermærker/skønhedspletter
Hudkræft og forstadier
Sygdomme i hår/negle og slimhinder
Acne
Rosacea
Undersøgelse og behandling af kønssygdomme
Bensår
Pigmentforandringer
Vorter

Vi tilbyder

Vi tilbyder følgende:
Hånd og fodlys (UVB)
Helkropslys (UVB)
Priktest
Eksemprøver (lappeprøver)
Iontoforese (mod hånd- og fodsved)
Anmeldelse til arbejdsskadestyrelsen på mistanke om arbejdsbetingede hudlidelser
Udfærdigelse af speciallægeerklæringer i forbindelse med arbejdsskadesager

Praktisk info

Utilsigtet hændelser kan indberettes her

Klag over en behandling her

Privatlivspolitik for patienter.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler speciallæge Holmgren en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan speciallæge Holmgren behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Speciallæge Holmgren indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder og scanningssvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholder vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o Dokumentationspligt

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt.

Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske valitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d),
  mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om
  speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering
  af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske
  kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne
  i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling
  efter reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere.

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne, af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • NOVAX A/S
 • BAES DATA
 • Max Manus.

 

Opbevaringsperiode.

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder.

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Speciallæge Holmgren ApS v/ Speciallæge i Dermato-venerologi Helene Ringe Holmgren
Parallelvej 29, 1.th.
9900 Frederikshavn, Danmark.

Dato: 25.05.18

"Når jeg nu alligevel er her..." eller " det tager kun 5 minutter"

Det er en sætning vi jævnligt hører fra patienter, der ønsker at tale med hudlægen eller sygeplejerskerne om problemstillinger, som IKKE er omfattet af henvisningen.
Men konsultation hos en hudlæge fordrer altid din egen læges henvisning vedr. de konkrete hudproblemer.
Har  du derfor andre problemstillinger, end hvad der præcist er meddelt i din læges henvisning, beder vi dig først henvende dig til din egen læge med disse - der er desværre ingen undtagelser.

Har du allerede en tid, og får endnu en henvisning, vil du få en seperat tid til pågældende problem.
Det er ikke muligt at blive tilset ang. det nye problem ved den allerede givne tid.
En ny henvisning er lig med en ny tid.

For at bestille en tid hos en hudlæge skal du have en henvisning fra din egen læge, og henvisningen skal være udstedt inden for de sidste 6 måneder.
Du skal derfor først kontakte din egen læge om dit hudproblem.
Din egen læge tager så stilling til om du skal henvises til hudlægen.
Er dette tilfældet fremsender lægen en elektronisk henvisning.
Så snart vi har modtaget henvisningen i vores system, kan du kontakte os og bestille en tid.

Alle patienter kan kontakte den speciallæge, de ønsker, idet der er frit speciallægevalg i Danmark.
Hvis man før fremmøde er heldig at få en tidligere tid hos en anden hudlæge, skal man huske at melde afbud til den speciallæge, man først har aftalt tid hos.
Har man været til den første konsultation hos en hudlæge, kan henvisningen ikke anvendes hos andre hudlæger.
Hvis du får en ny hudlidelse, skal du have en ny henvisning uanset om den tidligere henvisning stadig er gyldig.
Hvis det er mere end 6 mdr. siden du sidst var hos hudlægen(med mindre andet er aftalt) så er henvisningen forældet, og du afsluttes automatisk tilbage til din egen læge


 

 

 

 

 

 

Henvisning
Med henvisning:
Klinikken har overenskomst med Sygesikringen.
Hvis du er i sygesikringsgruppe 1 og henvist fra en praktiserende læge, undersøger og behandler vi dig vederlagsfrit.

Uden henvisning:
Er du i sygesikringsgruppe 2 kan du uden henvisning og mod vederlag undersøges og behandles.

Sundhedsforsikring:
Har du en sundhedsforsikring, der giver betalingsgaranti, behandler vi dig vederlagsfrit.

Privatbetalende:
Har du ikke henvisning fra egen læge og ønsker du selv at betale for konsultation, spørg da for priser.

Beliggenhed
Klinikken ligger på den modsatte side af Føtex
Klinikken ligger i samme bygning som Home Ejendomsmægler
- kig efter deres røde skilt, og fortsæt så ca. 10 skridt mod højre.
Vores indgangsdør er af glas med "29" skrevet med hvid.
På højre side af døren kan du se Danske Bank.

Parkering
Det er muligt at parkere i nærheden af klinikken:
Midtpunkt 84 - 3 timer(drej ned ad Rimmensgade som ligger mellem Danske Bank og Nyt Syn.)
Parallelvej 305e - til venstre for klinikken - dvs. forbi Home og Vendsyssel Sparekasse. Her kan du holde henholdsvis 1 time samt 3 timer
- se skiltning!! 
Føtex - 3 timer

Husk at stille p-skiven, da Frederikshavns p-vagter tager deres arbejde meget seriøst!!

Vi forhandler et begrænset udvalg af hudplejeprodukter i klinikken.
Der er udelukkende tale om produkter, som vi føler, at vi kan stå inde for, og hvor produkter og producenter lever op til de krav og kriterier, der må forventes ift. daglig pleje af medtaget hud.

Vores patienters hudproblemer spænder vidt: tørhed i forskellige grader, eksem, akne, Psoriasis etc.
Undersøgelser, statistikker og vores konsulenters store kompetence er med til at understøtte klinikkens valg
ifm. salg af produkter.

Vi er i tæt dialog og samarbejde med konsulenterne fra de forskellige firmaer, men vi må understrege at vi på ingen måde modtager nogen form for betaling ifm. med dette.
Vi modtager derimod kvalificeret rådgivning, vejledning, opfølgning og opdateret viden om de forskellige produkter samt hvordan man kan supplere evt. medicinsk behandling på bedst mulig måde for at opnå optimal pleje og lindring.
På den måde har vi mulighed for at give vores patienter kvalificeret rådgivning og støtte.

Muligheden for at købe hudplejeprodukter i klinikken skal udelukkende opfattes som en service.
Alle vores produkter kan naturligvis købe på alle landets apoteker.
Alle vores produkter sælges til vejledende udsalgspris.

Der kan betales med kontanter, kort samt MobilePay.

Visse tabletbehandlinger kræver blodprøvetagning hver måned.
Det er et ufravigeligt krav fra Sundhedsstyrelsens side, og overholder man som patient ikke de månedlige blodprøvetagninger, kan vi se os nødsaget til at afslutte behandlingen.
Det er patientens eget ansvar at få taget blodprøver rettidigt HVER måned samt være i god tid med receptfornyelse - også ifm. ferie samt helligdage.

Vær opmærksom på at hverken egen læge eller andre hudlæger end den ordinerende hudlæge kan forny recepten.

Vores IT-leverandør NOVAX har indgået et samarbejde med mit.dk 

- derfor vil du modtage al digital post fra hudlægeklinikken i denne digitale postkasse - ikke e-Boks!

Se nedenfor hvordan du opretter dig på mit.dk

På computeren:
Besøg hjemmesiden www.mit.dk
Klik på login-knappen øverst til højre
Log derefter ind med MiID.
Første gang skal du registrere dig med:
CPR-nr.
e-mail
telefonnr.
- samt give dit samtykke, før du kan bruge postkassen.

På mobilen:
www.mit.dk
- eller du kan finde mit.dk-app'en i App Store eller Google Play.
App'en skal også sættes op med NemID(indtil den 30/6-2023) eller MitID før du kan bruge den.

Tidligere var det kun hudlæger der havde mulighed for at udskrive tbl. Scatol ifm. behandling af fnat.
Nu kan alle praktiserende læger ligeledes være behjælpelige med dette.

Vi tilbyder teledermatologisk konsultation - dvs. at din egen læge sender os en elektronisk henvisning med vedhæftede fotos af dit hudproblem, hvorefter hudlægen inden for få dage svarer din læge om diagnose samt behandling.
Formålet med teledermatologisk konsultation er at få en hurtig vurdering af dit hudproblem.
OBS! Det er den alment praktiserende læge, der vurderer og afgør om dit hudproblem er egnet til teledermatologisk konsultation
- det er f.eks. ikke tilladt at vurdere modermærker eller andre pigmenterede forandringer på denne måde.

Hvad er teledermatologi?
Teledermatologi er elektronisk udveksling af hudbilleder mellem din egen læge og hudlægen, således at din læge indenfor få dage kan få information vedrørende diagnose, råd og vejledning.

Hvorfor?
Formålet er at nedsætte dit behov for fysisk tilstedeværelse i hudklinikken, hvormed forløbet bliver kortere og mindre besværligt for dig som patient. Du fortsætter behandlingen hos din egen læge, men er samtidig sikret, at dit hudproblem hurtigt bliver set og vurderet af en specialist.
Du er således sikret et svar fra hudlægen inden for 6 dage.

Teledermatologi må IKKE anvendes ved mistanke om maligne hudlidelser eller ved akutte hudsygdomme, da disse kræver en personlig vurdering i hudlægeklinikken.

Find vej

Speciallæge Holmgren
Parallelvej 29, 1.th
9900 Frederikshavn
Telefon 69 96 09 49
CVR. 42510173

Telefonen er døgnåben for indtaling af afbud samt receptfornyelser.